( ... kusov )

idNABYTOK.sk - eShop s kancelarskym nabytkom.

Štvrtok, 24 Máj 2018
E-mail Tlačiť PDF

Všeobecné obchodné podmienky 2011/1 pre nákup v internetovom obchode idNÁBYTOK.sk


Tieto všeobecné obchodné podmienky nadobúdajú platnosť od 1.11.2011 a určujú práva a povinnosti medzi kupujúcim a predávajúcim - spoločnosťou INVENT dizajn, s.r.o., ktorá je prevádzkovateľom virtuálneho obchodu www.idnabytok.sk . Odoslaním objednávky vyjadruje zákazník súhlas s obchodnými podmienkami.

I. Základné údaje a vymedzenie pojmov

1. Predávajúcim je spoločnosť
INVENT dizajn, s.r.o., (ďalej iba "dodávateľ") so sídlom
Štefánikovo námestie 5
052 16 Spišská Nová Ves
zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Košice I, oddiel: Sro, vložka č.: 14143/V
IČO: 36 572 403
DIČ: 2020035369IČ
DPH: SK2020035369
Číslo účtu pre bezhotovostné platby: Tatra Banka: 262 184 0490 / 1100
Kontaktné údaje a pracovná doba: Pracovné dni v čase od 8.00 do 15.30 h.
tel.: +421 53 42 99 317
mobil: +421 902 160 485
e-mail: invent (zavinac) invent-dizajn.sk
Môžete nás telefonicky kontaktovať počas pracovných dní od 8.00 do 16.30 h.
Na Vaše emaily odpovedáme najneskôr do 48 hodín.
2. Kupujúcim sa rozumie v obchode zaregistrovaná fyzická osoba, alebo právnická osoba, ktorá odoslala po vlastnej autorizácii elektronickú objednávku, spracovanú systémom obchodu. Kupujúci ("spotrebiteľ" )je fyzická osoba, ktorej tovar alebo vecné plnenia a výkony z poskytnutej služby neslúžia na výkon zamestnania, povolania alebo podnikania.
3. Elektronická objednávka je odoslaný elektronický formulár, ktorý obsahuje informácie o kupujúcom, zoznam objednaného tovaru z ponuky obchodu a cenu tohto tovaru. Formulár je spracovaný systémom obchodu alebo môže byť odoslaný e-mailom na adresu predávajúceho.
4. Kúpna zmluva – objednávka kupujúceho (spotrebiteľa) je návrhom kúpnej zmluvy a samotná kúpna zmluva je uzavretá v momente záväzného potvrdenia objednávky zo strany predávajúceho.
5. Tovar – produkty alebo služby, ktoré sa nachádzajú v ponuke spoločnosti INVENT dizajn, s.r.o. a sú určené pre nákup prostredníctvom obchodného systému www.idnabytok.sk.
6. Služby - poskytovanie konzultačnej, expertnej, technickej podpory a montáže. Podmienky bližšie vymedzujú a upresňujú práva a povinnosti predávajúceho a kupujúceho a vo svojom aktuálnom znení tvoria neoddeliteľnú súčasť kúpnej zmluvy.

II. Objednávka, uzatvorenie zmluvy, odstúpenie od zmluvy

1. Objednávať je možné prostredníctvom virtuálneho obchodu predávajúceho formou elektronickej objednávky. Okrem tohto spôsobu je možné objednávku zaslať predávajúcemu písomne (faxom, poštou alebo elektronickou formou).
2. Podmienkou platnosti objednávky je vyplnenie všetkých požadovaných údajov v registračnom formulári. Každá objednávka musí obsahovať meno kupujúceho, kontaktnú osobu, poštovú a fakturačnú adresu, telefónne číslo, IČO, DIČ, IČ DPH, objednávací kód tovaru, počet kusov, dátum vystavenia objednávky, spôsob úhrady, spôsob prevzatia tovaru. Všetky prijaté elektronické objednávky sú považované za návrh na uzavretie kúpnej zmluvy a nie sú považované za záväzné.
3. K akceptovaniu návrhu na uzavretie zmluvy zo strany predávajúceho dôjde e-mailovým, prípadne telefonickým potvrdením elektronickej objednávky, čím vzniká záväzkovo-právny vzťah medzi predávajúcim a kupujúcim. Kontakt nutný k potvrdeniu objednávky vykonáva spravidla predávajúci po overení platby za tovar, dostupnosti a prípadného termínu dodania požadovaného tovaru. Predávajúcim potvrdená objednávka (alebo jej časť) je považovaná za záväznú pre obe strany.
4. Predávajúci si môže v prípade objednávky tovaru zhotoveného podľa osobitných požiadaviek kupujúceho, vyžiadať od kupujúceho zálohu v dohodnutej výške. Kupujúci poskytnutím zálohy udeľuje neodvolateľný súhlas predávajúcemu, že tovar za ktorý bola poskytnutá záloha spadá do okruhu tovarov definovaných v § 12 ods. 5 zákona č. 108/2000 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri podomovom predaji a zásielkovom predaji v znení neskorších predpisov a teda kupujúci nemôže odstúpiť od uzavretej zmluvy. Kupujúci sa zaväzuje zaplatiť predávajúcemu zmluvnú pokutu vo výške poskytnutej zálohy za bezdôvodné neprevzatie tovaru zhotoveného podľa osobitných požiadaviek kupujúceho. Zaplatením zmluvnej pokuty sa kupujúci nezbavuje povinnosti zaplatiť kúpnu cenu v plnej výške.
5. Kupujúci má právo stornovať objednávku bez poplatku, a to iba v deň vystavenia objednávky a v prípade, že produkty neboli ešte predávajúcim fakturované. Objednávku je možné stornovať písomnou formou (faxom, e-mailom alebo poštou). Potvrdenie stornovania objednávky oznámi predávajúci kupujúcemu písomnou formou (faxom, e-mailom alebo poštou).
6. Kupujúci (spotrebiteľ) je oprávnený bez uvedenia dôvodu odstúpiť od zmluvy do siedmich pracovných dní odo dňa prevzatia tovaru. Náklady na vrátenie tovaru znáša sám kupujúci, ktorý je povinný zaslať nepoškodený tovar v pôvodnom nepoškodenom obale na adresu spoločnosti ako zásielku s dohodnutým poistením proti škodám spôsobeným prepravou tovaru (nie na dobierku). Právo na odstúpenie od zmluvy nemá kupujúci, ak bol tovar zakúpený osobne v predajnom mieste spoločnosti.
7. V prípade, že kupujúci odstúpi od zmluvy a doručí predávajúcemu tovar, ktorý je použitý a je poškodený alebo neúplný, vráti predávajúci kupujúcemu už zaplatenú kúpnu cenu za tovar uvedenú v záväznom akceptovaní objednávky alebo jej časť zníženú v súlade s ust. § 457 Občianskeho zákonníka o hodnotou jeho opotrebenia vo výške 1% z celkovej ceny tovaru za každý deň používania tovaru a o hodnotu opravy a uvedenia tovaru do pôvodného stavu v lehote 15 pracovných dní od doručenia odstúpenia od kúpnej zmluvy a doručenia tovaru predávajúcemu bezhotovostným prevodom na účet kupujúceho určený kupujúcim.
8. Kupujúci nemôže odstúpiť od zmluvy, ktorej predmetom je:
a) poskytnutie služby, ak sa služba začala plniť so súhlasom kupujúceho pred uplynutím lehoty na odstúpenie od zmluvy podľa čl. II, bodu 6 týchto všeobecných obchodných podmienok,
b) predaj tovaru alebo poskytnutie služby, ktorých cena závisí od pohybu cien na finančnom trhu, ktoré predávajúci nemôže ovplyvniť,
c) predaj tovaru zhotoveného podľa osobitných požiadaviek kupujúceho alebo tovaru určeného osobitne pre jedného kupujúceho, alebo tovaru, ktorý vzhľadom na jeho vlastnosti nemožno vrátiť (napr. z hygienických dôvodov matrace...), alebo tovaru, ktorý rýchlo podlieha skaze (potraviny),
d) predaj zvukových alebo obrazových záznamov alebo počítačových programov, ktoré spotrebiteľ rozbalil,
e) predaj novín, časopisov a periodickej tlače,
f) lotérie a iné podobné hry.
9. Odstúpenie od zmluvy musí byť vykonané doručením písomného oznámenia o odstúpení od zmluvy spolu s doručením všetkých poskytnutých dokladov a tovaru , ktorý bol dodaný na základe zmluvy, ktorej sa odstúpenie dotýka. Písomná forma odstúpenia od zmluvy sa vyžaduje z dôvodu, aby nevznikli pochybnosti, či ide o odstúpenie od zmluvy, o reklamáciu alebo inú požiadavku kupujúceho.

III. Dodacie podmienky

1. Ak je tovar plnením kupujúcemu, ktorý nie je spotrebiteľ, miestom plnenia je sklad predávajúceho, kde predávajúci predá tovar dopravcovi – prepravnej spoločnosti. Miestom plnenia zmluvy sa rozumie sídlo (bydlisko) alebo miesto podnikania kupujúceho uvedené v registračnom formulári obchodu. Tovar bude dodaný predávajúcim s využitím služieb tretích subjektov (kuriérska služba) alebo dodá tovar vlastnými prostriedkami, alebo na základe dohody s kupujúcim bude tovar pripravený u vopred dohodnutého dodávajúceho, ak nebude vyslovene dohodnuté inak.
2. Dodanie tovaru je uskutočnené jeho odovzdaním kupujúcemu alebo odovzdaním tovaru na prepravu prvému prepravcovi.
3. Vlastnícke právo na tovar prechádza na kupujúceho dodaním tovaru pod odkladacou podmienkou zaplatenia kúpnej sumy v plnej výške. Do doby prechodu vlastníckych práv z predávajúceho na kupujúceho, ktorý má výrobky a služby v držbe má kupujúci všetky povinnosti uschovateľa veci a je povinný výrobky a služby na vlastné náklady bezpečne uschovať a označiť ich tak, aby boli za každých okolností identifikovateľné ako tovar predávajúceho.
4. Predávajúci dodá tovar kupujúcemu čo možno v najkratšej dobe po prijatí elektronickej objednávky. Dodacie lehoty sú uvedené na web stránke prevádzkovateľa. Kupujúci berie na vedomie, že pri plnení záväzkov predávajúceho majú uvádzané termíny dodávok orientačný charakter. Kupujúci súhlasí s predĺžením dodacej lehoty v prípade, ak si to výroba objednaného tovaru alebo iné okolnosti vyžiadajú. V prípade, že predávajúci nie je schopný dodať kupujúcemu všetok objednaný tovar v dohodnutom termíne, upovedomí predávajúci o tejto veci v čo najkratšom čase kupujúceho a oznámi mu predpokladaný termín dodania objednaného tovaru alebo mu navrhne dodanie alternatívneho tovaru.
5. Tovar je pri doprave bezpečne zabalený v krabici a prelepený páskou. Pri preberaní tovaru je kupujúci povinný skontrolovať fyzickú neporušenosť a kompletnosť zásielky a tieto potvrdiť na prepravnom liste. Pokiaľ je zásielka viditeľne poškodená alebo zničená, kupujúci je povinný bez prevzatia zásielky ihneď kontaktovať predávajúceho. Akékoľvek neskoršie reklamácie na množstvo a fyzické porušenie tovaru nebudú akceptované. Prepravné náklady nie sú zahrnuté v cene tovaru. Cena za dopravu sa účtuje formou manipulačných nákladov nasledovne:
  • hmotnosť tovaru 0,1 - 10 kg; cena za dovoz 9,60 EUR s dph
  • hmotnosť tovaru 11 - 20 kg; cena za dovoz 13,20 EUR s dph
  • hmotnosť tovaru 21 - 100 kg; cena za dovoz 24,00 EUR s dph
  • hmotnosť tovaru 101 - 500 kg; cena za dovoz 36,00 EUR s dph
  • hmotnosť tovaru 501 - 1000 kg; cena za dovoz 60,00 EUR s dph
  • hmotnosť tovaru 1001 - 2500 kg; cena za dovoz 120,00 EUR s dph
  • hmotnosť tovaru nad 2500 kg; cena za dovoz 240,00 EUR s dph
Objednávky sa realizujú okamžite v prípade, že je tovar na sklade a boli splnené všetky podmienky pre dodanie tovaru zo strany kupujúceho. V prípade, že sa tovar nedistribuoval z dôvodu nedostatku na sklade, distribuuje sa okamžite po jeho dodaní na sklad.
6. Predávajúci je oprávnený požadovať splnenie záväzkov, najmä uhradenie ceny za tovar, a to bez ohľadu na to, že vlastníctvo k tovaru a službám ešte neprešlo na kupujúceho. Nebezpečenstvo škody na výrobkoch prechádza na kupujúceho momentom prevzatia tovaru kupujúcim alebo jeho splnomocnencom.
7. Predávajúci dodá kupujúcemu najneskôr spolu s tovarom v písomnej alebo elektronickej podobe všetky doklady potrebné na prevzatie a užívanie tovaru a ďalšie doklady predpísané platnými právnymi predpismi (návod v štátnom jazyku, záručný list, dodací list, daňový doklad).
8. V prípade niektorých skupín produktov (sumárna váha objednaného tovaru nad 300kg a tovar väčších rozmerov) si vyhradzujeme právo zmeniť cenu za dodanie tovaru, o čom Vás budeme predtým informovať telefonicky.

IV. Platobné podmienky a cena tovaru

1. Ceny uvedené na stránkach idnabytok.sk platia výhradne pre nákup prostredníctvom obchodného systému idnabytok.sk. Súčasťou ceny nie je poradenská činnosť, dopravné ani žiadne iné náklady, pokiaľ to nie je uvedené v popise produktu. Predávajúci sa zaväzuje dodať kupujúcemu tovar za cenu platnú v čase objednania tovaru. Zvýhodnené (akčné) ceny a ponuky tovaru sú umiestnené pod položkou „AKCIOVÝ TOVAR“, alebo sú zreteľne označené symbolom "akcia" alebo "výpredaj". Platnosť zvýhodnených cien trvá do vypredania zásob alebo počas trvania doby uvedenej pri zvýhodnenej cene.
2. Platba za tovar sa uskutočňuje spôsobom zálohovej faktúry v hodnote 100% z celkovej hodnoty objednávky. Kupujúci vykoná platbu v EUR bankovým prevodom / vkladom na účet predávajúceho.
3. Predávajúci bude rezervovať tovar pre kupujúceho maximálne 3 kalendárne dni odo dňa prijatia objednávky. Ak nedôjde k platbe do 3 dní, má predávajúci právo, po predošlom upozornení kupujúceho, odstúpiť od kúpnej zmluvy.

V. Záručné podmienky

1. Záručná doba pre plnenie spotrebiteľských zmlúv (zákon č 40/1964 Z.z. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov) je stanovená na minimálne 24 mesiacov odo dňa uzavretia kúpnej zmluvy alebo zhora ohraničená dátumom spotreby tovaru a plynie odo dňa prevzatia tovaru a potvrdenia potrebných dokumentov súvisiacich s tovarom oprávnenou osobou. Dátum spotreby je pri všetkých výrobkoch minimálne 30 dní odo dňa expedície tovaru, v opačnom prípade je zákazník o kratšej dobe spotreby telefonicky informovaný.
2. Reklamácie sú vybavované podľa platných právnych predpisov Slovenskej republiky.
3. V prípade doručenia poškodeného tovaru má kupujúci právo žiadať vrátenie peňazí alebo zrealizovať novú objednávku.
4. Kupujúci (spotrebiteľ) má právo vrátiť tovar bez udania dôvodu do 7 dní od dátumu doručenia v neporušenom stave vrátane obalov a dokladov, ktoré boli dodané spolu s ním.
5. Spoločnosť INVENT dizajn, s.r.o. nepreberá vrátený tovar prostredníctvom dobierkovej služby. Kupujúci v prípade vrátenia tovaru je povinný zaslať tovar formou bežného alebo obchodného balíka poštou alebo zasielateľskou spoločnosťou.
6. V prípade splnenia podmienok pre vrátenie tovaru bude kupujúcemu vrátená celá suma, ktorú za tovar zaplatil. Do vrátenej sumy sa nezapočítava cena poštovného a balného. Po dohode môže byť navrátenie sumy uskutočnené formou výmeny za iný tovar v zodpovedajúcej hodnote, ktorý bude zaslaný buď s ďalšou objednávkou zákazníka alebo samostatne. Ak sa tovar zasiela samostatne (v prípade výmeny tovaru), neúčtuje sa poštovné a balné.
7. Reklamovať je možné len tovar zakúpený a zaplatený u predávajúceho. Pri uplatnení reklamácie je kupujúci povinný vyplniť reklamačný formulár na stránkach idnabytok.sk, vyčkať na pokyny predávajúceho a následne doručiť reklamovaný tovar čistý, mechanicky nepoškodený, v originálnom balení, vrátane manuálov a záručného listu alebo faktúry predávajúcemu alebo autorizovanému záručnému servisu. Po úspešnom vyplnení a odoslaní reklamačného formulára dostane kupujúci od predávajúceho automatické potvrdenie prijatia reklamácie na email. Pri uplatnení záruky sa kupujúci riadi pokynmi uvedenými v záručnom liste, prípadne kontaktuje predávajúceho pre spresnenie uplatnenia reklamácie.
8. Predávajúci rozhodne o reklamácii tovaru ihneď, v zložitejších prípadoch do 3 dní. Predávajúci oznámi výsledok vybavenia reklamácie kupujúcemu v zákonnej lehote a to písomne (emailom, faxom, poštou). V prípade, že predávajúci alebo tretia osoba, ktorá vykonáva servis tovaru rozhodne, že reklamácia nie je oprávnená,  predávajúci zašle tovar na vlastné náklady na odborné posúdenie znalcovi, autorizovanej, notifikovanej alebo akreditovanej osobe. V prípade, že odborné posúdenie bude obsahovať určenie neoprávnenosti reklamácie tovaru kupujúcim, určenie, že za vadu tvaru nezodpovedá predávajúci, alebo že tovar nemá vady znáša kupujúci všetky náklady predávajúceho, tretej osoby vykonávajúcej servis tovaru a znalca, autorizovanej, notifikovanej alebo akreditovanej osoby na reklamáciu a odborné posúdenie, najmä náklady na prepravu tovaru medzi kupujúcim, predávajúcim, treťou osobou vykonávajúcou servis tovaru a znalcom, autorizovanou, notifikovanou alebo akreditovanou osobou a všetky náklady na vyhotovenie posúdenia reklamácie predávajúcim, treťou osobou vykonávajúcou servis tovaru a znalcom, autorizovanou, notifikovanou alebo akreditovanou osobou, v lehote 30 dní od zaslania zoznamu nákladov z neoprávnenej reklamácie kupujúcemu na účet určený predávajúcim alebo v hotovosti. Oprávnená záručná reklamácia je bezplatná. Predávajúci si vyhradzuje právo predĺžiť dobu na vybavenie reklamácie pri tovaroch, ktoré je potrebné zaslať na opravu výrobcovi o dobu nevyhnutne potrebnú k tejto oprave.
9. Oprávnenie na záruku zaniká v prípade, že k chybe došlo mechanickým poškodením výrobku, prevádzkovaním výrobku v nevhodných podmienkach, znečistením tovaru v dôsledku zanedbania údržby, používaním výrobku spôsobom, ktorý je v rozpore s účelom výrobku, alebo ak bol prevedený zásah do výrobku inou než oprávnenou osobou. Zo záruky sú tiež vyňaté chyby spôsobené živelnou pohromou a nesprávnym zaobchádzaním s výrobkom.
10. Riešenie reklamácií:
a) Odstrániteľné chyby - za odstrániteľné chyby sa považujú chyby tovaru, ktorých odstránením neutrpí vzhľad, funkcia a akosť tovaru. Ak sa reklamácia kupujúceho vybaví výmenou chybného tovaru za bezchybný, platí na nový výrobok záručná lehota od prevzatia nového tovaru. To isté platí, ak dôjde k výmene súčiastky alebo dielca, na ktorý bola poskytnutá záruka. Ak ide o odstrániteľné chyby, môže kupujúci požadovať:
1) bezplatné, riadne a včasné odstránenie chýb,
2) výmenu chybnej súčiastky alebo dielca, ak sa chyby týkajú iba súčiastky alebo dielca,
3) výmenu tovaru ak tento ešte nebol použitý.
b) Neodstrániteľné chyby - ak ide o neodstrániteľné chyby, ktoré bránia tomu, aby sa tovar mohol riadne užívať, môže kupujúci požadovať výmenu chybného tovaru za bezchybný. Pokiaľ výmena chybného tovaru za bezchybný zo strany predávajúceho nie je možná, môže kupujúci požadovať zrušenie zmluvy a vrátenie zaplatenej čiastky. Vybavenie reklamácie poskytnutím zľavy - ak kupujúci požiada o zľavu, môže byť reklamácia vybavená jej poskytnutím. Zľava na tovare je poskytovaná vtedy, ak sa jedná o neodstrániteľné vady, ktoré nebránia riadnemu užívaniu tovaru podľa jeho určenia. Pri určovaní výšky zľavy sa prihliada na rozsah chýb reklamovaného tovaru.
11. Pri neopodstatnenom výjazde k reklamácii má predávajúci právo požadovať od kupujúceho poplatok vo výške nákladov spojených s výjazdom. Predávajúci si zároveň vyhradzuje právo nevracať za takýto tovar peniaze a právo nezameniť ho za iný tovar.

VI. Povrchové úpravy dreva, kovu a látok

Uvedené vzorkovníky boli transformované do elektronickej podoby s dôrazom na kvalitu a vernosť obrazu. Jednotlivé monitory a LCD panely však môžu vykazovať rôzne odlišnosti zobrazenia, podobne ako u vytlačených materiálov. Preto upozorňujeme zákazníkov, že farebné prevedenie fotografií zobrazené na Vašom monitore sa môžu mierne líšiť od skutočných. Pri drevených častiach, keď sa jedná o prírodné drevo môžu jednotlivé časti morené rovnakým moridlom vykazovať mierne farebné odlišnosti. Morenie zvýrazňuje štruktúru a prírodné vlastnosti dreva.

VII. Ochrana osobných údajov a dát

1. Predávajúci sa zaväzuje, že bude od kupujúceho vyžadovať len údaje, ktoré slúžia výlučne pre potreby predávajúceho súvisiace s plnením záväzkov vyplývajúcich z kúpnej zmluvy (meno a priezvisko, adresu trvalého bydliska vrátane PSČ, číslo telefónu a mailovú adresu). V prípade, že je kupujúci právnickou osobou je povinný oznámiť predávajúcemu svoje obchodné meno, adresu sídla vrátane PSČ, dodaciu adresu, IČO, číslo telefónu a mailovú adresu.
2. Kupujúci vyhlasuje, že súhlasí v zmysle ust. § 7 ods. 1 zákona č. 428/2002 Z.z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov, aby predávajúci spracoval a uschovával jeho osobné údaje, ktoré sú potrebné pri činnosti predávajúceho a spracovával ich vo všetkých svojich informačných systémoch. Kupujúci zároveň poskytuje predávajúcemu svoj súhlas s poskytnutím osobných údajov inej osobe (ako sú napr. prepravné spoločnosti) a to jedine vtedy, že je to nevyhnutné pre plnenie zmluvy kupujúcemu. Osobné údaje poskytnuté za účelom nákupu na splátky spracováva splátková spoločnosť a nie INVENT dizajn, s.r.o. a teda spracovanie týchto údajov podlieha všeobecným obchodným podmienkam splátkovej spoločnosti.
3. Predávajúci sa zaväzuje, že bude s osobnými údajmi kupujúceho zaobchádzať a nakladať v súlade s platnými právnymi predpismi SR. Kupujúci udeľuje predávajúcemu tento súhlas na dobu neurčitú.
4. Pri registrácii má kupujúci možnosť zvoliť si zasielanie informácií o nových produktoch alebo iných marketingových informácií od prevádzkovateľa. Ak si naďalej nebudete želať tieto informácie, máte možnosť kedykoľvek ich zasielanie ukončiť podľa postupu uvedeného v každej zasielanej správe.
5. Predávajúci sa zaväzuje k tomu, že na prianie a na základe písomnej alebo telefonickej žiadosti kupujúceho i bez udania dôvodov, kedykoľvek jeho osobné údaje vymaže zo svojej databázy.

VIII. Záverečné ustanovenia

1. Tieto všeobecné obchodné podmienky platia v znení uvedenom na internetovej stránke prevádzkovateľa v deň odoslania elektronickej objednávky s výnimkou ak je medzi oboma stranami vyslovene dohodnuté inak.
2. Odoslaním elektronickej objednávky kupujúci bez výhrad akceptuje všetky ustanovenia "Všeobecných obchodných podmienok" v znení platnom v deň odoslania tejto objednávky.
3. Kupujúci prehlasuje, že sa pred vyplnením objednávky oboznámil s týmito všeobecnými obchodnými podmienkami a že s nimi súhlasí. Bez ohľadu na ostatné ustanovenia zmluvy, nezodpovedá predávajúci kupujúcemu za ušlý zisk, stratu príležitosti alebo žiadne iné nepriame alebo následné straty v dôsledku nedbalosti, porušenia zmluvy alebo vzniknuté iným spôsobom. V prípade, ak sa preukážu kompetentným orgánom Slovenskej republiky niektoré ustanovenia týchto podmienok ako neplatné alebo nevynútiteľné, a to celkom alebo čiastočne, platnosť a vynútiteľnosť ostatných ustanovení a zvyšné časti príslušného ustanovenia tým zostávajú nedotknuté.
4. Vzťahy medzi oboma stranami, ktoré nie sú upravené týmito "Všeobecnými obchodnými podmienkami" sa riadia príslušnými ustanoveniami zákona č. 40/1964 zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov, zákona č. 250/2007 Z.z. o ochrane spotrebiteľa a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov a zákona č. 108/2000 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri podomovom predaji a zásielkovom predaji v znení neskorších predpisov, zákona č. 22/2004 Z.z. o elektronickom obchode v znení neskorších predpisov, prípadne inými zákonmi slovenského právneho poriadku.
5. Predávajúci a kupujúci sa dohodli, že plne uznávajú elektronickú formu komunikácie, najmä prostredníctvom elektronickej pošty a internetovej siete ako platnú a záväznú pre obe zmluvné strany.

  • INVENT dizajn, s.r.o.
pošli na vybrali.sme.sk Sdílet na LinkedIn