I. Základné ustanovenia

1. Tieto všeobecné obchodné podmienky (ďalej len „obchodné podmienky“) sú vydané spoločnosťou:

INVENT dizajn, s.r.o.

so sídlom:
Štefánikovo námestie 5, 052 16, Spišská Nová Ves

IČO: 36572403
DIČ: 2020035369
IČ DPH: SK2020035369

zapísaná v Obchodnom registri Okresný súd Košice I, oddiel sro, vložka č. 14143/V

kontaktné údaje:

email shop@idnabytok.sk
telefón +421 53 4299 317
www.idnabytok.sk

Orgán dozoru: Inšpektorát Slovenskej obchodnej inšpekcie pre Košický kraj, Vrátna 3, P. O. BOX A-35, 040 65  Košice 1, tel. č. 055/729 07 05, 055/622 76 55, fax č. 055/622 46 95 

(ďalej len „predávajúci“)

2. Tieto obchodné podmienky upravujú vzájomné práva a povinnosti predávajúceho a fyzickej osoby, ktorá uzatvára kúpnu zmluvu mimo svoju podnikateľskú činnosť ako spotrebiteľ, alebo v rámci svojej podnikateľskej činnosti (ďalej len: „kupujúci“) prostredníctvom webového rozhrania umiestneného na webovej stránke dostupného na internetovej adrese www.idnabytok.sk (ďalej len „internetový obchod“).

3. Ustanovenia obchodných podmienok sú neoddeliteľnou súčasťou kúpnej zmluvy. Odlišné dojednania v kúpnej zmluve majú prednosť pred ustanoveniami týchto obchodných podmienok.

4. Tieto obchodné podmienky a kúpna zmluva sa uzatvárajú v slovenskom jazyku.

II. Informácie o tovare a cenách

1. Informácie o tovare, vrátane uvedenia ceny jednotlivého tovaru a jeho hlavných vlastností sú uvedené pri každom jednotlivom tovare v katalógu internetového obchodu. Ceny tovaru sú uvedené v mene EUR vrátane dane z pridanej hodnoty.

2. Prezentácia tovaru umiestnená v katalógu internetového obchodu je informatívneho charakteru a predávajúci nie je povinný uzavrieť kúpnu zmluvu ohľadom tohoto tovaru.

3. Ceny tovaru zostávajú v platnosti po dobu, po ktorú sú zobrazované v internetovom obchode. Toto ustanovenie nevylučuje dojednanie kúpnej zmluvy za individuálne dohodnutých podmienok. Prípadné zmeny ceny tovaru sa nevzťahujú na už uzatvorené kúpne zmluvy.

4. Kúpna cena je konečná cena tovaru vrátane ceny za dopravu, prípadne ďalšie náklady spojené s balením a dodaním tovaru. S kúpnou cenou sa kupujúci oboznámil a súhlasil pred uzatvorením kúpnej zmluvy. Informácie o nákladoch spojených s dodaním tovaru obsahuje objednávkový formulár, a tieto informácie sú kupujúcemu dostupné pred odoslaním objednávky predávajúcim a uzatvorením kúpnej zmluvy.

5. Informácia o nákladoch spojených s balením a dodaním tovaru uvedené v internetovom obchode platí len v prípadoch, keď je tovar doručovaný v rámci územia Slovenskej republiky.

6. Kupujúci berie na vedomie, že farby zobrazovaných tovarov, poťahových materiálov a dezénov sa môžu líšiť od skutočnosti v závislosti od nastavenia zobrazovacieho zariadenia (ako napríklad monitor, displej).

7. Prípadné zľavy z kúpnej ceny tovaru nie je možné navzájom kombinovať, ak sa nedohodne predávajúci s kupujúcim inak.

III. Objednávka a uzavretie kúpnej zmluvy

1. Náklady vzniknuté kupujúcemu pri použití komunikačných prostriedkov na diaľku v súvislosti s uzavretím kúpnej zmluvy (náklady na internetové pripojenie, náklady na telefónne hovory), hradí kupujúci sám. Tieto náklady sa nelíšia od základnej sadzby.

2. Kupujúci vykonáva objednávku tovaru týmito spôsobmi:

 • prostredníctvom svojho zákazníckeho účtu, ak vykonal predchádzajúcu registráciu v internetovom obchode,
 • vyplnením objednávkového formulára bez registrácie.

3. Pri zadávaní objednávky si kupujúci vyberie tovar, počet kusov tovaru, spôsob platby a doručenia.

4. Pred odoslaním objednávky je kupujúcemu umožnené kontrolovať a meniť údaje, ktoré do objednávky vložil. Objednávku odošle kupujúci predávajúcemu kliknutím na tlačidlo Dokončenie objednávky. Údaje uvedené v objednávke sú predávajúcim považované za správne. Podmienkou platnosti objednávky je vyplnenie všetkých povinných údajov v objednávkovom formulári a potvrdenie kupujúceho o tom, že sa zoznámil s týmito obchodnými podmienkami.

5. Odoslaním objednávky kupujúci potvrdzuje, že sa oboznámil s kúpnou cenou. Kúpna cena je cena tovaru vrátane DPH a poplatkov za doručenie tovaru v rámci Slovenskej republiky.

6. Bezodkladne po obdržaní objednávky zašle predávajúci kupujúcemu informáciu o obdržaní objednávky tzv. "Súhrn objednávky" na emailovú adresu, ktorú kupujúci pri objednaní zadal. Toto potvrdenie je automatické a nepovažuje sa za uzavretie zmluvy. Kúpna zmluva je uzavretá až po prijatí objednávky predávajúcim o čom predávajúci informuje kupujúceho elektronickým zaslaním potvrdenia o prijatí objednávky na kupujúcim uvedenú emailovú adresu v objednávke. Prílohou tohto potvrdenia sú aktuálne obchodné podmienky predávajúceho. 

7. V prípade, že niektorú z požiadaviek uvedených v objednávke nemôže predávajúci splniť, zašle kupujúcemu na jeho emailovú adresu pozmenenú ponuku. Pozmenená ponuka sa považuje za nový návrh kúpnej zmluvy a kúpna zmluva je v takom prípade uzavretá potvrdením kupujúceho o prijatí tejto ponuky predávajúcemu na jeho emailovú adresu uvedenú v týchto obchodných podmienkach.

8. Všetky objednávky prijaté predávajúcim sú záväzné. Kupujúci môže zrušiť objednávku, pokiaľ nie je kupujúcemu doručené oznámenie o prijatí objednávky predávajúcim. Kupujúci môže zrušiť objednávku telefonicky na telefónnom čísle predávajúceho alebo elektronickou správou na email predávajúceho, obe uvedené v týchto obchodných podmienkach.

9. V prípade, že došlo ku zjavnej technickej chybe na strane predávajúceho pri uvedení ceny tovaru v internetovom obchode, alebo v priebehu objednávania, nie je predávajúci povinný dodať kupujúcemu tovar za túto celkom zjavne chybnú cenu ani v prípade, že kupujúcemu bolo zaslané automatické potvrdenie o obdržaní objednávky podľa týchto obchodných podmienok. Predávajúci informuje kupujúceho o chybe bez zbytočného odkladu a zašle kupujúcemu na jeho emailovú adresu pozmenenú ponuku. Pozmenená ponuka sa považuje za nový návrh kúpnej zmluvy a kúpna zmluva je v takom prípade uzavretá potvrdením o prijatí kupujúcim na emailovú adresu predávajúceho.

IV. Zákaznícky účet

1. Na základe registrácie kupujúceho vykonanej v internetovom obchode môže kupujúci pristupovať do svojho zákazníckeho účtu. Zo svojho zákazníckeho účtu môže kupujúci vykonávať objednávanie tovaru. Kupujúci môže objednávať tovar tiež bez registrácie.

2. Pri registrácii do zákazníckeho účtu a pri objednávaní tovaru je kupujúci povinný uvádzať správne a pravdivo všetky údaje. Údaje uvedené v užívateľskom účte je kupujúci pri akejkoľvek ich zmene povinný aktualizovať. Údaje uvedené kupujúcim v zákazníckom účte a pri objednávaní tovaru sú predávajúcim považované za správne.

3. Prístup k zákazníckemu účtu je zabezpečený užívateľským menom a heslom. Kupujúci je povinný zachovávať mlčanlivosť ohľadom informácií nevyhnutných k prístupu do jeho zákazníckeho účtu. Predávajúci nenesie zodpovednosť za prípadné zneužitie zákazníckeho účtu tretími osobami.

4. Kupujúci nie je oprávnený umožniť využívanie zákazníckeho účtu tretím osobám.

5. Predávajúci môže zrušiť užívateľský účet, a to najmä v prípade, keď kupujúci svoj užívateľský účet dlhšie nevyužíva, či v prípade, kedy kupujúci poruší svoje povinnosti z kúpnej zmluvy a týchto obchodných podmienok.

6. Kupujúci berie na vedomie, že užívateľský účet nemusí byť dostupný nepretržite, a to najmä s ohľadom na nutnú údržbu hardwarového a softwarového vybavenia predávajúceho, popr. nutnú údržbu hardwarového a softwarového vybavenia tretích osôb.

V. Platobné podmienky a dodanie tovaru

1. Cenu tovaru a prípadné náklady spojené s dodaním tovaru podľa kúpnej zmluvy môže kupujúci zaplatiť nasledujúcimi spôsobmi:

 • bezhotovostne na základe zálohovej faktúry prevodom na bankový účet predávajúceho č.:
  SK42 1100 0000 0026 2184 0490, vedený v Tatra banka, a. s.
 • bezhotovostne platobnou kartou prevodom na účet predávajúceho prostredníctvom platobnej brány banky

2. Spoločne s kúpnou cenou je kupujúci povinný zaplatiť predávajúcemu náklady spojené s balením a dodaním tovaru v zmluvnej výške. Ak nie je ďalej uvedené výslovne inak, rozumie sa ďalej kúpnou cenou aj náklad spojený s dodaním tovaru.

3. V prípade bezhotovostnej platby na základe zálohovej faktúry je kúpna cena splatná do dátumu splatnosti uvedenom v zálohovej faktúre, ktorá tvorí prílohu potvrdenia objednávky. V prípade neuhradenia kúpnej ceny kupujúcim v lehote splatnosti, je predávajúci oprávnený z dôvodu omeškania kupujúceho s úhradou kúpnej ceny od kúpnej zmluvy odstúpiť.

4. V prípade platby prostredníctvom platobnej brány postupuje kupujúci podľa pokynov príslušného poskytovateľa elektronických platieb.

5. V prípade bezhotovostnej platby je záväzok kupujúceho zaplatiť kúpnu cenu splnený okamihom pripísania príslušnej sumy na bankový účet predávajúceho.

7. Po prijatí úhrady kúpnej ceny predávajúcim, bude kupujúcemu doručené potvrdenie o prijatí platby.

8. Podľa zadania v objednávke je tovar kupujúcemu dodaný:

 • na adresu určenú kupujúcim v objednávke
 • osobným odberom v prevádzkarni predávajúceho - najlacnejší spôsob dodania tovaru

9. Voľba spôsobu dodania sa vykonáva v priebehu objednávania tovaru.

10. Predávajúci umožňuje doručenie tovaru na území Slovenskej republiky. V prípade požiadavky doručenia do zahraničia si kupujúci zabezpečí odber tovaru v sídle predávajúceho na vlastné náklady. V takomto prípade sa za miesto doručenia považuje sídlo predávajúceho.

11. Dodanie tovaru spravidla prebehne do piatich týždňov od termínu prijatia úhrady kúpnej ceny predávajúcim.

12. Náklady na dodanie tovaru v závislosti na spôsobe odoslania a prevzatia tovaru sú uvedené v objednávke kupujúceho a v potvrdení objednávky predávajúcim. Pri objednávkach, kde celková cena za tovar presiahne hodnotu 360€ s dph, znáša náklady na dopravu predávajúci a kupujúcemu nebudú účtované žiadne ďalšie poplatky za doručenie. V prípade, že je spôsob dopravy dohodnutý na základe zvláštnej požiadavky kupujúceho, znáša kupujúci riziko a prípadné dodatočné náklady spojené s týmto spôsobom dopravy.

13. Ak kupujúci zvolí ako možnosť dodania osobný odber zaväzuje sa odobrať tovar do 3 dní po vyzvaní predávajúcim. Odber tovaru je možný v sídle predávajúceho. V prípade neodobratia tovaru ani po výzve predávajúceho je tovar po tomto termíne považovaný za doručený a predávajúcemu vzniká nárok na uplatnenie náhrady navyše vzniknutých nákladov na uskladnenie predmetu kúpy.

14. Ak je predávajúci podľa kúpnej zmluvy povinný dodať tovar na miesto určené kupujúcim v objednávke, je kupujúci povinný poskytnúť súčinnosť a tovar prevziať pri dodaní. Pred dodaním tovaru je kupujúcemu oznámený termín dodania. V prípade, že je z dôvodov na strane kupujúceho nutné tovar doručovať opakovane alebo iným spôsobom, než bolo uvedené v objednávke, je kupujúci povinný zaplatiť náklady spojené s opakovaným doručovaním tovaru, resp. náklady spojené s iným spôsobom doručenia.

15. Pri prevzatí tovaru od prepravcu je kupujúci povinný skontrolovať neporušenosť obalov tovaru a v prípade akýchkoľvek chýb toto bezodkladne oznámiť prepravcovi. V prípade zistenia porušenia obalu nasvedčujúceho neoprávnenému vniknutiu do zásielky nemusí kupujúci zásielku od prepravcu prevziať.

16. Predávajúci vystaví kupujúcemu daňový doklad – faktúru. Daňový doklad je odoslaný na emailovú adresu kupujúceho.

17. Kupujúci nadobúda vlastnícke právo k tovaru prevzatím tovaru za podmienky zaplatenia celej kúpnej ceny za tovar, vrátane nákladov na dodanie. Zodpovednosť za náhodnú stratu, poškodenie či zničenie tovaru prechádza na kupujúceho okamihom prevzatia tovaru alebo okamihom, kedy mal kupujúci povinnosť tovar prevziať, ale v rozpore s kúpnou zmluvou tak neurobil.

VI. Odstúpenie od zmluvy

1. Tovar nachádzajúci sa na eshope www.idnabytok.sk predávajúceho umožňuje zvolenie jednotlivých vlastností produktu a spadá do kategórie tovaru, ktorý je zhotovovaný na mieru osobitne pre jedného konkrétneho spotrebiteľa podľa jeho osobitých požiadaviek. Z uvedeného dôvodu nie je kupujúci spotrebiteľ oprávnený odstúpiť od uzavretej kúpnej zmluvy postupom podľa ust. § 7 ods. 1 a nasl. zákona o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru na diaľku. V prípade tovaru bez možnosti zvolenia jeho vlastností je kupujúci, ktorý je spotrebiteľom oprávnený odstúpiť od zmluvy podľa § 7 ods. 1 a nasl. zákona o ochrane spotrebiteľa pri predaji na diaľku aj bez uvedenia dôvodu.

2. Kupujúci, ktorý uzavrel kúpnu zmluvu mimo svoju podnikateľskú činnosť ako spotrebiteľ, má právo od kúpnej zmluvy odstúpiť aj bez uvedenia dôvodu.

3. Lehota pre odstúpenie od zmluvy predstavuje 14 dní odo dňa prevzatia tovaru

4. Kupujúci nemôže okrem iného odstúpiť od kúpnej zmluvy:

 • o poskytovaní služieb, ak boli splnené s jeho predchádzajúcim výslovným súhlasom pred uplynutím lehoty pre odstúpenie od zmluvy a predávajúci pred uzavretím zmluvy oznámil kupujúcemu, že v takom prípade nemá právo na odstúpenie od zmluvy a ak došlo k úplnému poskytnutiu služby,
 • o dodávke tovaru alebo služby, ktorých cena závisí na výkyvoch finančného trhu nezávisle na vôli predávajúceho a ku ktorému môže dôjsť v priebehu lehoty pre odstúpenie od zmluvy,
 • o dodaní alkoholických nápojov, ktorých cena bola dohodnutá v čase uzavretia zmluvy, ktoré môžu byť dodané až po uplynutí tridsiatich dní a ktorých cena závisí na výkyvoch trhu nezávislých na vôli predávajúceho,
 • o dodávke tovaru, ktorý bol upravený podľa priania kupujúceho, tovaru vyrobeného na mieru alebo tovaru určeného osobitne pre jedného kupujúceho,
 • o dodávke tovaru, ktorý podlieha rýchlej skaze, ako aj tovaru, ktorý bol po dodaní vzhľadom na svoju povahu nenávratne zmiešaný s iným tovarom,
 • o dodávke tovaru v uzavretom obale, ktorý nie je vhodné vrátiť z dôvodov ochrany zdravia alebo z hygienických dôvodov a ktorého ochranný obal bol po dodaní porušený,
 • o dodávke zvukových záznamov, obrazových záznamov, zvukovoobrazových záznamov, kníh alebo počítačového softvéru, ak sú predávané v ochrannom obale a kupujúci tento obal rozbalil,
 • o dodávke novín, periodík alebo časopisov s výnimkou predaja na základe dohody o predplatnom a predaji kníh nedodávaných v ochrannom obale,
 • o dodávke elektronického obsahu inak ako na hmotnom nosiči, ak sa jeho poskytovanie začalo s výslovným súhlasom kupujúceho a kupujúci vyhlásil , že bol riadne poučený o tom, že vyjadrením tohoto súhlasu stráca právo na odstúpenie od zmluvy,
 • v ďalších prípadoch uvedených v § 7 ods. 6 zákona č. 102/2014 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho v znení neskorších predpisov.


5. Pre dodržanie lehoty pre odstúpenie od zmluvy musí kupujúci odoslať prehlásenie o odstúpení v lehote pre odstúpenie od zmluvy.

6. Odstúpenie od zmluvy musí obsahovať identifikačné údaje kupujúceho, názov eshopu, číslo zmluvy/objednávky, deň doručenia tovaru, číslo faktúry, popis tovaru a kúpnu cenu. Odstúpenie od kúpnej zmluvy zašle kupujúci na emailovú alebo doručovaciu adresu predávajúceho uvedenú v týchto obchodných podmienkach. Predávajúci potvrdí kupujúcemu bezodkladne prijatie formulára.

7. Kupujúci, ktorý odstúpil od zmluvy, je povinný vrátiť predávajúcemu tovar do 14 dní od odstúpenia od zmluvy. Kupujúci znáša náklady spojené s vrátením tovaru predávajúcemu, a to i v tom prípade, ak tovar nemôže byť vrátený pre svoju povahu obvyklou poštovnou cestou.

8. Ak odstúpi kupujúci od zmluvy, vráti mu predávajúci bezodkladne, najneskôr však do 14 dní od odstúpenie od zmluvy, všetky peňažné prostriedky vrátane nákladov na dodanie, ktoré od neho prijal, a to rovnakým spôsobom. Predávajúci vráti kupujúcemu prijaté peňažné prostriedky iným spôsobom len vtedy, ak s tým kupujúci súhlasí a ak mu tým nevzniknú ďalšie náklady.

9. Ak kupujúci zvolil iný než najlacnejší spôsob dodania tovaru, ktorý predávajúci ponúka, vráti predávajúci kupujúcemu náklady na dodanie tovaru vo výške zodpovedajúcej najlacnejšiemu ponúkanému spôsobu dodania tovaru.

10. Ak odstúpi kupujúci od kúpnej zmluvy, nie je predávajúci povinný vrátiť prijaté peňažné prostriedky kupujúcemu skôr, než mu kupujúci tovar odovzdá alebo preukáže, že tovar predávajúcemu odoslal.

11. Tovar musí vrátiť kupujúci predávajúcemu nepoškodený, neopotrebovaný a neznečistený a ak je to možné, v pôvodnom obale. Nárok na náhradu škody vzniknutej na tovare je predávajúci oprávnený jednostranne započítať proti nároku kupujúceho na vrátenie kúpnej ceny.

12. Predávajúci je oprávnený odstúpiť od kúpnej zmluvy z dôvodu vypredania zásob, nedostupnosti tovaru, alebo keď výrobca, dovozca alebo dodávateľ tovaru prerušil výrobu alebo dovoz tovaru. Predávajúci bezodkladne informuje kupujúceho prostredníctvom emailovej adresy uvedenej v objednávke a vráti v lehote 14 dní od oznámení o odstúpenie od kúpnej zmluvy všetky peňažné prostriedky vrátane nákladov na dodanie, ktoré od neho na základe zmluvy prijal, a to rovnakým spôsobom, poprípade spôsobom určeným kupujúcim.

13. Predávajúci je oprávnený odstúpiť od kúpnej zmluvy v prípade neuhradenia kúpnej ceny kupujúcim v lehote splatnosti.

VII. Práva z chybného plnenia, záruka, reklamačný poriadok

1. Predávajúci zodpovedá za prípadné chyby tovaru pri prevzatí kupujúcim a počas záručnej doby. Pri nových výrobkoch je zákonná záručná doba 24 mesiacov od prevzatia tovaru spotrebiteľom. Predávajúci môže poskytnúť záruku nad rámec zákonnej lehoty podľa prísnejších zásad, čo je uvedené pri tovare v dodacom liste. Záručná doba platí aj pre kupujúceho podnikateľa s podmienkou, že práva a povinnosti vyplývajúce z nároku pri chybách, v prípade kupujúceho podnikateľa sa riadia výlučne príslušnými ustanoveniami Obchodného zákonníka.

2. Pri tovare, ktorý sa predáva ako používaný, kupujúci akceptuje skrátenú 12 mesačnú záručnú dobu.

3. Záručná doba sa predlžuje o dobu, počas ktorej kupujúci nemohol používať tovar z dôvodu záručnej opravy tovaru.

4. V prípade výmeny tovaru za nový začne plynúť záručná doba znovu od prevzatia nového tovaru, ale iba na nový tovar. Kupujúci v takomto prípade obdrží doklad, na ktorom bude uvedený vymenený tovar.

5. Kupujúci odoslaním objednávky predávajúcemu potvrdzuje, že bol riadne informovaný o jeho právach v súlade so zákonom č. 40/1964 Zb. Občianskeho zákonníka v znení neskorších predpisov, o podmienkach a spôsobe reklamácie tovaru vrátane údajov o tom, kde možno reklamáciu uplatniť, a o vykonávaní záručných opráv v súlade s ust. § 18 ods. 1 zákona č. 250/2007 Z . z. o ochrane spotrebiteľa a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (ďalej len "Zákon").

6. Kupujúci je povinný reklamáciu bez zbytočného odkladu uplatniť u predávajúceho alebo u určenej osoby. V prípade výskytu vady tovaru nesmie kupujúci tovar až do odstránenia vady tovar ďalej používať v prípade, že by tým došlo k ďalšiemu znehodnoteniu tovaru.

7. Predávajúci je povinný prijať reklamáciu v ktorejkoľvek prevádzkarni, v ktorej je prijatie reklamácie možné, prípadne i v sídle alebo mieste podnikania. Spotrebiteľ môže reklamáciu uplatniť aj u osoby určenej predávajúcim. Ak reklamáciu spotrebiteľa vybavuje osoba určená predávajúcim, táto môže reklamáciu vybaviť iba odovzdaním opraveného tovaru, inak reklamáciu postúpi na vybavenie predávajúcemu. Kupujúci môže uplatniť reklamáciu:

 1. elektronickou formou zaslaním e-mailu na adresu shop@idnabytok.sk
 2. písomne zaslaním tlačiva na adresu predávajúceho, INVENT dizajn, s.r.o., Štefánikovo námestie 5, 052 16  Spišská Nová Ves
 3. v sídle predávajúceho

8. Reklamačné konanie tovaru, ktorý sa dá objektívne doručiť predávajúcemu začína dňom, kedy sú splnené všetky nasledujúce podmienky:

 1. doručenie formulára predávajúcemu na uplatnenie reklamácie vrátane popisu chyby (ak to umožňujú okolnosti, tak vrátane fotografickej dokumentácie), dokladu o kúpe a informáciu, ktoré z práv ust. § 622 a ust. § 623 Občianskeho zákonníka si uplatňuje,
 2. doručenie reklamovaného tovaru predávajúcemu,
 3. doručenie dokladu o kúpe predávajúcemu.

Pokiaľ kupujúci zásielku doručuje poštou, predávajúci odporúča zásielku s tovarom poistiť. Tovar zaslaný na dobierku predávajúci nepreberá. Predávajúci odporúča tovar vhodne zabaliť, aby počas prepravy nedošlo k jeho poškodeniu. Začiatok reklamačného konania je zároveň dňom uplatnenia reklamácie.

9. Kupujúci je oprávnený rozhodnúť sa, ktoré zo svojich práv v zmysle ust. § 622 a ust. § 623 Občianskeho zákonníka uplatňuje a zároveň je povinný bezodkladne informáciu o svojom rozhodnutí doručiť predávajúcemu. Na základe rozhodnutia kupujúceho, ktoré zo svojich práv v zmysle ust. § 622 a ust. §623 Občianskeho zákonníka uplatňuje je predávajúci alebo určená osoba povinná určiť spôsob vybavenia reklamácie podľa ust. § 2 písm. m) Zákona ihneď, v zložitejších prípadoch do 3 dní od začiatku reklamačného konania, v odôvodnených prípadoch, najmä ak sa vyžaduje zložité technické zhodnotenie stavu tovaru najneskôr do 30 dní odo dňa začiatku reklamačného konania. Po určení spôsobu vybavenia reklamácie predávajúci alebo určená osoba reklamáciu vybaví ihneď, v odôvodnených prípadoch možno reklamáciu vybaviť aj neskôr. Vybavenie reklamácie však nesmie trvať dlhšie ako 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie. V prípadoch, keď k prevzatiu predmetu reklamácie predávajúcim dôjde neskôr, ako k samotnému uplatneniu reklamácie kupujúcim, lehota na vybavenie reklamácie začína plynúť dňom prevzatia predmetu reklamácie predávajúcim. Po márnom uplynutí lehoty na vybavenie reklamácie má spotrebiteľ právo od zmluvy odstúpiť, alebo má právo na výmenu tovaru za nový tovar.

10. V prípade výskytu chyby:

a. ktorú je možné odstrániť, kupujúci môže požadovať:

 • bezplatnú opravu a odstránenie chyby tovaru,
 • výmenu tovaru (ak tým predávajúcemu nevzniknú neprimerané náklady vzhľadom na cenu tovaru alebo závažnosť chyby)
 • zľavu z ceny tovaru v prípade, že sa takto dohodnú obidve zmluvné strany

b. ktorú nemožno odstrániť, kupujúci môže požadovať:

 • primeranú zľavu z kúpnej ceny (v prípade chyby, ktorá nebráni riadnemu užívaniu veci)
 • odstúpenie od zmluvy (v prípade chyby, ktorá bráni tomu, aby sa vec mohla riadne užívať ako vec bez chyby)

c. rovnakej odstrániteľnej tretí krát po jej dvoch predchádzajúcich opravách, alebo pri výskyte súčasne aspoň troch odstrániteľných chýb, pričom každá z nich bráni riadnemu užívaniu veci ako veci bez chyby, má kupujúci právo na:

 • výmenu tovaru
 • odstúpenie od zmluvy

11. Predávajúci nezodpovedá za chyby tovaru:

 1. ak kupujúci neuplatnil svoje právo, týkajúce sa zodpovednosti predávajúceho za chyby tovaru do konca záručnej doby tovaru,
 2. ak je chybou tovaru mechanické poškodenie tovaru spôsobené kupujúcim,
 3. ak chyba tovaru vznikla používaním tovaru v podmienkach, ktoré nezodpovedajú svojou intenzitou, vlhkosťou, chemickými a mechanickými vplyvmi prirodzenému prostrediu tovaru,
 4. ak chyba tovaru vznikla neodborným zaobchádzaním, obsluhou, alebo zanedbaním starostlivosti o tovar,
 5. ak chyba tovaru vznikla poškodením tovaru nadmerným zaťažovaním, alebo používaním v rozpore s podmienkami uvedenými v dokumentácii alebo všeobecnými zásadami obvyklého používania tovaru,
 6. ak chyba tovaru vznikla poškodením tovaru neodvrátiteľnými a/alebo nepredvídateľnými udalosťami,
 7. ak chyba tovaru vznikla poškodením tovaru náhodnou skazou a náhodným zhoršením,
 8. ak chyba tovaru vznikla neodborným zásahom, poškodením vodou, ohňom, statickou či atmosférickou elektrinou alebo iným zásahom vyššej moci,
 9. ak chyba tovaru vznikla zásahom do tovaru k tomu neoprávnenej osoby,
 10. ak bol tovar predávaný ako použitý, alebo pre chybu zodpovedajúcu miere používania alebo opotrebenia, ktorú tovar mal pri prevzatí kupujúcim, alebo ak to vyplýva z povahy tovaru,
 11. ak boli tieto chyby zjavné pri prevzatí tovaru a kupujúci ich bezodkladne neoznámil predávajúcemu.

12. Farebné zobrazenie materiálov závisí od nastavenia zobrazovacieho zariadenia kupujúceho (monitor, displej atď.) a nemusí sa zhodovať so skutočnosťou. Kupujúci bol na to upozornený a berie na vedomie, že za chybu sa nepovažuje nevyhovujúca farba tovaru.

13. Za chybu tovaru sa nepovažuje opotrebenie tovaru spôsobené jeho bežným užívaním.

14. Predávajúci je povinný vybaviť reklamáciu a ukončiť reklamačné konanie jedným z nasledujúcich spôsobov:

 1. odovzdaním opraveného tovaru,
 2. výmenou tovaru,
 3. vrátením kúpnej ceny tovaru,
 4. vyplatením primeranej zľavy z ceny tovaru,
 5. písomnou výzvou na prevzatie predávajúcim určeného plnenia,
 6. odôvodneným zamietnutím reklamácie tovaru.

15. Predávajúci je povinný kupujúcemu vydať písomné potvrdenie o tom, kedy kupujúci právo uplatnil, čo je obsahom reklamácie a aký spôsob vybavenia reklamácie kupujúci požaduje

16. Predávajúci písomne informuje kupujúceho o výsledku reklamácie, a to najneskôr do 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie.

17. Ak kupujúci reklamáciu tovaru uplatnil počas prvých 12 mesiacov od uzavretia kúpnej zmluvy, môže Predávajúci vybaviť reklamáciu zamietnutím len na základe odborného posúdenia (ďalej len "odborné posúdenie tovaru"). Bez ohľadu na výsledok odborného posúdenia nemôže Predávajúci od kupujúceho vyžadovať úhradu nákladov na odborné posúdenie tovaru ani iné náklady súvisiace s odborným posúdením tovaru. Predávajúci je povinný poskytnúť kupujúcemu kópiu odborného posúdenia odôvodňujúceho zamietnutie reklamácie najneskôr do 14 dní odo dňa vybavenia reklamácie.

18. Ak kupujúci reklamáciu tovaru uplatnil po 12 mesiacoch od uzavretia kúpnej zmluvy a Predávajúci ju zamietol, osoba, ktorá reklamáciu vybavila, je povinná v doklade o vybavení reklamácie uviesť, komu môže kupujúci zaslať tovar na odborné posúdenie. Ak kupujúci tovar zašle na odborné posúdenie určenej osobe uvedenej v doklade o vybavení reklamácie, náklady odborného posúdenia tovaru, ako aj všetky ostatné s tým súvisiace účelne vynaložené náklady znáša Predávajúci bez ohľadu na výsledok odborného posúdenia. Ak kupujúci odborným posúdením preukáže zodpovednosť Predávajúceho za reklamovanú chybu tovaru, môže reklamáciu uplatniť znova; počas vykonávania odborného posúdenia tovaru záručná doba neplynie. Predávajúci je povinný kupujúcemu uhradiť do 14 dní odo dňa znova uplatnenej reklamácie všetky náklady vynaložené na odborné posúdenie tovaru, ako aj všetky s tým súvisiace účelne vynaložené náklady. Znova uplatnenú reklamáciu nemožno zamietnuť.

11. Práva a povinnosti zmluvných strán ohľadom práv z chybného plnenia sa riadia § 499 až 510, § 596 až 600 a § 619 až 627 zákona č. 40/1964 Zb. Občianskeho zákonníka v znení neskorších predpisov a zákonom č. 250/2007 Z. z., o ochrane spotrebiteľa v znení neskorších predpisov.

VIII. Doručovanie

1. Zmluvné strany si môžu všetku písomnú korešpondenciu vzájomne doručovať prostredníctvom elektronickej pošty.

2. Kupujúci doručuje predávajúcemu korešpondenciu na emailovú adresu uvedenú v týchto obchodných podmienkach. Predávajúci doručuje kupujúcemu korešpondenciu na emailovú adresu uvedenú v jeho zákazníckom účte alebo v objednávke.

IX. Mimosúdne riešenie sporov

1. Pokiaľ spotrebiteľ nie je spokojný so spôsobom, ktorým predávajúci vybavil jeho reklamáciu alebo ak sa domnieva, že predávajúci porušil jeho práva, má možnosť obrátiť sa na predávajúceho so žiadosťou o nápravu. Ak predávajúci na žiadosť o nápravu odpovie zamietavo, alebo na ňu neodpovie do 30 dní odo dňa jej odoslania, spotrebiteľ má právo podať návrh na začatie alternatívneho riešenia svojho sporu podľa ustanovenia § 12 zákona č. 391/2015 Z. z. o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Príslušným subjektom na alternatívne riešenie spotrebiteľských sporov je Slovenská obchodná inšpekcia, Bajkalská 21/A, P. O. BOX č. 5, 820 07  Bratislava, http://www.soi.sk, alebo iná príslušná oprávnená právnická osoba zapísaná v zozname subjektov alternatívneho riešenia sporov vedenom Ministerstvom hospodárstva Slovenskej republiky (zoznam je dostupný na stránke http://www.mhsr.sk); spotrebiteľ má právo voľby, na ktorý z uvedených subjektov alternatívneho riešenia spotrebiteľských sporov sa obráti. Spotrebiteľ môže na podanie návrhu na alternatívne riešenie svojho sporu využiť platformu pre riešenie sporov on-line, ktorá je dostupná na webovej stránke http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

X. Spracovanie a ochrana osobných údajov

1. Základné ustanovenia

1.1 Prevádzkovateľom osobných údajov podľa § 5 písm. o) zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov (ďalej len „Zákon“) je spoločnosť INVENT dizajn, s.r.o., IČO 36572403, DIČ 2020035369, IČ DPH SK2020035369, so sídlom Štefánikovo námestie 5, 052 16  Spišská Nová Ves, zapísaná v Obchodnom registri Okresný súd Košice I, oddiel sro, vložka č. 14143/V (ďalej len: „prevádzkovateľ“).

Kontaktné údaje prevádzkovateľa:
adresa: INVENT dizajn, s.r.o., Štefánikovo námestie 5, 052 16  Spišská Nová Ves
email: shop@idnabytok.sk
telefón: +421 53 4299 317
Kontaktná osoba: Ing. Miroslav Selecký

1.2 Osobnými údajmi sa rozumejú všetky informácie o identifikovanej alebo identifikovateľnej fyzickej osobe; identifikovateľnou fyzickou osobou je fyzická osoba, ktorú možno priamo či nepriamo identifikovať, najmä odkazom na určitý identifikátor, napríklad meno, identifikačné číslo, lokalizačné údaje, sieťový identifikátor alebo odkazom na jeden či viac zvláštnych prvkov fyzickej, fyziologickej, genetickej, psychickej, ekonomickej, kultúrnej alebo spoločenskej identity tejto fyzickej osoby.

2. Zdroje a kategórie spracovávaných osobných údajov

2.1 Prevádzkovateľ spracováva osobné údaje, ktoré ste mu dobrovolne poskytli alebo osobné údaje, ktoré prevádzkovateľ získal na základe plnenia Vašej objednávky.

2.2 Prevádzkovateľ spracováva Vaše identifikačné a kontaktné údaje a údaje nutné pre plnenie zmluvy.

3. Zákonný dôvod a účel spracovania osobných údajov

3.1 Zákonným dôvodom spracovania osobných údajov je

 • plnenie zmluvy medzi Vami a prevádzkovateľom podľa § 13 ods. 1 písm. b) Zákona,
 • oprávnený záujem prevádzkovateľa na poskytovaní priameho marketingu (najmä pre zasielanie obchodných oznamov a newsletterov) podľa § 13 ods. 1 písm. f) Zákona,
 • Váš súhlas so spracovaním pre účely poskytovania priameho marketingu (najmä pre zasielanie obchodných oznamov a newsletterov) podľa § 13 ods. 1 písm. a) Zákona v prípade, že nedošlo k objednávke tovaru alebo služby.

3.2 Účelom spracovania osobných údajov je

 • vybavenie Vašej objednávky a výkon práv a povinností vyplývajúcich zo zmluvného vzťahu medzi Vami a prevádzkovateľom; pri objednávke sú vyžadované osobné údaje, ktoré sú nutné pre úspešné vybavenie objednávky (meno a adresa, kontakt), poskytnutie osobných údajov je nutnou požiadavkou pre uzavretie a plnenie zmluvy, bez poskytnutia osobných údajov nie je možné zmluvu uzavrieť či ju zo strany prevádzkovateľa plniť,
 • zasielanie obchodných oznamov a výkon ďalších marketingových aktivít.

3.3 Zo strany prevádzkovateľa dochádza k automatickému individuálnemu rozhodovaniu v zmysle § 28 Zákona. S takým spracovaním ste poskytli svoj výslovný súhlas.

4. Doba uchovávania osobných údajov

4.1 Prevádzkovateľ uchováva osobné údaje

 • po dobu nevyhnutnú k výkonu práv a povinností vyplývajúcich zo zmluvného vzťahu medzi Vami a prevádzkovateľom a uplatňovanie nárokov z týchto zmluvných vzťahov (po dobu 15 rokov od ukončení zmluvného vzťahu).
 • po dobu, než je odvolaný súhlas so spracovaním osobných údajov pre účely marketingu, najdlhšie 15 rokov, ak sú osobné údaje spracovávané na základe súhlasu.

1.2 Po uplynutí doby uchovávania osobných údajov prevádzkovateľ osobné údaje vymaže.

5. Príjemcovia a sprostredkovatelia osobných údajov

5.1 Príjemcovia osobných údajov sú osoby

 • Podieľajúce sa na dodávaní tovaru / služieb / realizácii platieb na základe zmluvy,
 • zaisťujúce služby prevádzkovania e-shopu a ďalšie služby v súvislosti s prevádzkovaním e-shopu,
 • zaisťujúce marketingové služby.

5.2 V prípade, že prevádzkovateľ odovzdá osobné údaje do tretej krajiny (do krajiny mimo EU) alebo medzinárodnej organizácii, je to s predpokladom, že táto krajina alebo medzinárodná organizácia poskytuje dostatočnú ochranu osobných údajov. Príjemcovia osobných údajov v tretích krajinách sú poskytovatelia mailingových služieb / cloudových služieb.

6. Vaše práva

6.1 Za podmienok stanovených v Zákone máte

 • právo na prístup ku svojím osobným údajom podľa § 21 Zákona,
 • právo na opravu osobných údajov podľa § 22 Zákona, poprípade obmedzenie spracovania podľa § 24 Zákona,
 • právo na výmaz osobných údajov podľa § 23 Zákona,
 • právo vzniesť námietku proti spracovaniu podľa § 27 Zákona,
 • právo na prenositeľnosť údajov podľa § 26 Zákona,
 • právo odvolať súhlas so spracovaním písomne alebo elektronicky na adresu alebo email prevádzkovateľa uvedený v čl.1 týchto podmienok.
 • právo podať sťažnosť na Úrad pre ochranu osobných údajov  Slovenskej republika v prípade, že sa domnievate, že bolo porušené Vaše právo na ochranu osobných údajov. Kontakt: Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky, Hraničná 12, 820 07 Bratislava 27, Slovenská republika, IČO: 36 064 220, DIČ: 2021685985, statny.dozor@pdp.gov.sk.

7. Podmienky zabezpečenia osobných údajov

 • Prevádzkovateľ prehlasuje, že prijal všetky vhodné technické a organizačné opatrenia k zabezpečeniu osobných údajov,
 • Prevádzkovateľ prijal technické opatrenie k zabezpečeniu dátových úložísk a úložísk osobných údajov v listinnej podobe,
 • Prevádzkovateľ prehlasuje, že k osobným údajom majú prístup len ním poverené osoby.

8. Záverečné ustanovenia pre podmienky ochrany osobných údajov

8.1 Odoslaním objednávky z internetového objednávkového formulára potvrdzujete, že ste sa oboznámili s podmienkami ochrany osobných údajov a že ich v celom rozsahu prijímate,

8.2 S týmito podmienkami súhlasíte zaškrtnutím súhlasu prostredníctvom internetového formulára. Zaškrtnutím súhlasu potvrdzujete, že ste sa oboznámili s podmienkami ochrany osobných údajov a že ich v celom rozsahu prijímate,

8.3 Prevádzkovateľ je oprávnený tieto podmienky zmeniť. Novú verziu podmienok ochrany osobných údajov zverejní na svojich internetových stránkach a zároveň vám zašle novú verziu týchto podmienok na Vašu e-mailovú adresu, ktorú ste prevádzkovateľovi poskytli.

XI. Záverečné ustanovenia

1. Všetky dojednania medzi predávajúcim a kupujúcim sa spravujú právnym poriadkom Slovenskej republiky. Ak vzťah založený kúpnou zmluvou obsahuje medzinárodný prvok, strany sa dohodli, že vzťah sa riadi právom Slovenskej republiky. Týmto nie sú dotknuté práva spotrebiteľa vyplývajúce zo všeobecne záväzných právnych predpisov.

2. Predávajúci nie je vo vzťahu ku kupujúcemu viazaný žiadnymi kódexmi správania v zmysle ustanovení zákona č. 250/2007 Z.z. o ochrane spotrebiteľa v znení neskorších predpisov.

3. Všetky práva k webovým stránkam predávajúceho, najmä autorské práva k obsahu, vrátane rozvrhnutia stránky, fotiek, filmov, grafiky, ochranných známok, loga a ďalšieho obsahu a prvkov, prináleží predávajúcemu. Je zakázané kopírovať, upravovať alebo inak používať webové stránky alebo ich časť bez súhlasu predávajúceho.

4. Predávajúci nenesie zodpovednosť za chyby vzniknuté v dôsledku zásahu tretích osôb do internetového obchodu alebo v dôsledku jeho použitia v rozpore s jeho určením. Kupujúci nesmie pri využívaní internetového obchodu používať postupy, ktoré by mohli mať negatívny vplyv na jeho prevádzku a nesmie vykonávať žiadnu činnosť, ktorá by mohla jemu alebo tretím osobám umožniť neoprávnene zasahovať či neoprávnene užívať programové vybavenie alebo ďalšie súčasti tvoriace internetový obchod a užívať internetový obchod alebo jeho časti či softwarové vybavenie takým spôsobom, ktorý by bol v rozpore s jeho určením či účelom.

5. Kúpna zmluva vrátane obchodných podmienok je archivovaná predávajúcim v elektronickej podobe a nie je verejne prístupná.

6. Znenie obchodných podmienok môže predávajúci meniť či dopĺňať. Týmto ustanovením nie sú dotknuté práva a povinnosti vzniknuté po dobu účinnosti predchádzajúceho znenia obchodných podmienok.

7. Tieto všeobecné obchodné podmienky nadobúdajú účinnosť dňom 1.6.2022 a nahrádzajú účinnosť predchádzajúcich podmienok.